22-06-07

De Blogoloog

Gevonden op 'De Blogoloog': een manierom snel te zien wie over een bepaald thema blogt:

21:42 Gepost door Sara in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inclusie |  Facebook |

Kwaliteit van Bestaan – een weblog van en voor medewerkers van Pameijer

Pas ontdekt: een nieuwe blog over inclusie: “Als rode draad door de organisatie loopt de visie van Pameijer op de positie van mensen met een handicap in de samenleving. Als gevolg van een stoornis of beperking worden mensen gehinderd bij hun maatschappelijk functioneren. Pameijer wil randvoorwaarden realiseren waardoor mensen naar vermogen wél kunnen participeren. In de opvattingen van Pameijer wordt aangesloten bij de rechten van mensen met een handicap zoals geformuleerd door de Verenigde Naties en nader geconcretiseerd in de zogenaamde Agenda 22 (meerinfo) en de opvattingen van Kwaliteit van Bestaan zoals geformuleerd door Schalock in het Handboek ‘Quality of life’.”

Meer lezen? Klik hier om rechtstreeks naar de blog Kwaliteit van Bestaan – een weblog van en voor medewerkers van Pameijer te gaan.

23-08-06

Kunsthuis Yellow Art

Het Kunsthuis Yellow Art richt zich tot mensen met een psychische stoornis die artistiek begaafd zijn en die deze kwaliteit verder willen ontwikkelen. Door te vertrekken vanuit hun artistieke aanleg en interesse, wordt het “psychische tekort” overstegen en wordt ruimte geschapen voor een vernieuwd zelfvertrouwen.

Bestaande artistieke opleidingen (vb. academies) veronderstellen een grote zelfstandigheid. Vele psychisch kwetsbare mensen hebben extra (al dan niet tijdelijk) ondersteuning nodig in de vorm van directere aansturing in hun artistiek bezig zijn, bij het leggen van sociale contacten e.d.

Yellow Art faciliteert de reïntegratie/acceptatie in de maatschappij door met het artistieke werk naarbuiten te komen; door het organiseren van samenwerking met kunstenaars; door de cliënten samen te brengen in een groep gelijkgestemden, door met hen samen tentoonstellingen te bezoeken,door samenwerking met andere organisaties e.d.

Deelname aan de activiteiten kan zowel tijdens als buiten de hospitalisatie. Mensen die thuis wonen en niet in een nazorgprogramma opgenomen zijn, betalen een bescheiden bijdrage. Het huidige aanbod bestaat uit beeldende kunst: vrij atelier, lessen in schilderen, tekenen en keramiek.

Kunsthuis Yellow Art, Pas 204, 2440 Geel. Contact via mail info@yellowart.be en www.yellowart.be of Ria Govaerts (coördinator) tel 014/57.93.08 - mail: ria.govaerts@opzgeel.be en Greet Moons (Verantwoordelijke atelierbegeleiding) tel 014/57. 93.86- mail: greet.moons@opzgeel.be

19:51 Gepost door Sara in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inclusie, outsiderkunst, kunstwerkplaats |  Facebook |

Tentoonstelling ‘Dag-boek-berg’

In het project “Dag boek” brengt vzw Wit.h twee bijzondere artistieke duo's samen. Beide koppels bestaan uit een valide persoon en een persoon met een handicap. Ze zijn beiden al geruime tijd bezig met het schrijven van teksten, tekens en vormen en bouwen die om tot zeer artistieke boeken. Drie van de vier deelnemers hebben reeds meerder malen tentoongesteld en meegewerkt in artistieke projecten. Voor Lode is het de allereerste keer. Voor dit unieke project ism de Marnixring, kunstwerkplaats de Zandberg en Steunpunt beeldende kunst pogen we ze samen te brengen en hen te ondersteunen tot nieuwe creaties. In het begin van het project kenden de duo's elkaar niet. Het was dan ook een leuke maar bijzondere kennismaking.

Het duo José Vandenbroucke en André Wostijn ontmoetten elkaar ongeveer vijf jaar terug in het Molenhuis. José werkte er aan een muziek project samen met personen met een handicap en André verraste hem met zijn enerzijds eenvoudige maar zeer ontwapenende teksten. André leerde in José een soul mate kennen en kon op die manier zijn kontakten buiten Feniks uitbouwen. Ze hebben samen een project opgezet omtrent intraplanetaire poëzie. Via teksten, foto’s, tekeningen, symbolen, etsen en veel gesprekken zijn ze erin geslaagd een eigen creatieve vorm te ontwikkelen om samen poëzie te ontwikkelen. Bovendien proberen ze deze op een bijzonder eigen manier in boekvorm te vast te leggen. Af en toe brengen ze hun creaties ook live naar het publiek onder de vorm van performances. Kortom een heel bijzonder en uniek koppel.

Piet Vandecasteele en zijn zoon Lode Vandecasteele vormen het tweede duo. Lode komt pas sinds een paar maand naar kunstwerkplaats de Zandberg. Door zijn bijzondere communicatiemethode slaagt hij er nog niet een persoonlijk kunstwerk te vervaardigen. Doch zijn ratio en zijn ‘typische Lode’logica doen ons versteld staan! Ze dwingen ons op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken. Zijn manier van in het leven staan is op zich pure poëzie. En dit wordt al vele jaren gevolgd door zijn vader Piet die het dagelijkse leven probeert te vatten door het maken van dagboeken. Niet in de eerste plaats geschreven cahiers maar boeken die zowel tekst, foto’s als tekeningen bevatten. Boeken die deze verschillende elementen versmelten tot een coherent boeiend artistiek product. Ze kunnen het best geassocieerd worden met collages.
Net zoals André en Jose werken ook Piet en Lode met video. En proberen ook dit medium te integreren in hun werk.

Beide duo's kenmerken zich door hun zeer gelijklopende manier om met literatuur en beeldende kunst om te gaan. Explorerend, zoekend, vanuit het gevoel, beetje chaotisch maar toch resultaat gericht banen zij zich een weg in een oeuvre van twee in een. Geen van hen beiden is op zoek naar het grote succes. Ze hebben een drang om te creëren en genieten vooral van het (leer)proces dat ze doormaken. Deze samenwerking zal beide koppels ook de kans geven de basis kennis van het video monteren op pc aan te leren.
Deze opdracht brengt hen in de mogelijkheid te streven naar een afgewerkt eindresultaat. Het geeft hen de kans een publiek te ontmoeten en te ontroeren.

Zin om een kijkje te gan nemen? De tentoonstelling loopt van 9/09/06 tot 29/06/06, op vrijdag van 9h tot 16h en op zaterdag en zondag van 14h tot 18h. De opening van de tentoonstelling is op 08/09/06 om 20h in Kunstwerkplaats De Zandberg in Harelbeke.

Vzw Wit.h, J. Sabbestraat 45, 8530 Harelbeke. Contact via tel 056/73.60.50 of via mail info@vzwwith.org

19:17 Gepost door Sara in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tentoonstelling, inclusie |  Facebook |

OXOt - Een artistieke ruimte voor kunst buiten de lijntjes

OXOt vzw is een gloednieuwe en sociaal gevoelige organisatie die werkzaamis op het boeiende terrein van de hedendaagse kunst. De kunst en zijnmakers komen in al hun veelzijdigheid aan vormen en soorten bij OXOt aan bod.

Een bijzondere aandacht gaat hierbij naar de outsiderskunst…Kunst die opereert op de afrit van de culturele snelweg, kunstlosstaand van culturele stromingen of stijlen, kunst die ontstaatvanuit de intrinsieke behoefte van de maker.

Vaak zijn deze makers artistieke eenzaten, buitengewone scheppersdie de verloren gewaande scheppingsdrang in elk van ons nog in zichvoelen bruisen. Soms zijn het mensen die even de weg kwijt zijn, of die net precies weten waar ze naartoe willen. Soms zijn het mensendie op zoek zijn naar een artistieke en/of sociale uitdaging…

Aan al deze mensen dankt OXOt zijn bestaansreden. Voor hen wil OXOt een plek zijn van ontmoeting en creatie; een laagdrempelige ruimtewaarbinnen het artistieke en het sociale mekaar liefkozen…

Binnen deze scheppende ruimte zijn openheid en diversiteit tweebelangrijke sleutelbegrippen. In een maatschappij gekenmerkt doorverregaande specialisatie, groeiend individualisme, doordoelgroepdenken en hokjesmentaliteit, gaat de aandacht voor hetterrein buiten deze maatschappelijke lijnen vaak verloren. Watgebeurt er als deze grenzen vervagen? Welke boeiende artistieke ofsociale kruisbestuivingen kunnen hierdoor ontstaan?...

Met zijn werking wil OXOt deze buitengewone ontmoetingen mogelijk maken, in alle openheid. Openheid voor verschillende kunstdisciplines en voor verschillendemensen.

In die zin is er tevens spraken van omgekeerde integratie. OXOt evolueert immers mee met zijn leden, en schept ruimte voor eenieders‘anders’ zijn, zonder hierbij een ‘gewoon’zijn na te streven. Integendeel: met zijn werking wil OXOt precies de nadruk leggen op de buitengewone kantjes in ieder van ons…

Maar OXOt is meer dan een creatieve bouillon van geëngageerde hedendaagsekunstenaars. Zo nu en dan richt OXOt zijn blik naar de wereld toe, en wil het haar ervaringen delen meteen publiek. De regio Westerlo is hier in eerste instantie zijn teveroveren gebied.

Samengevat heeft OXOt als missie om een artistiek en sociaal thuisland te zijn voorbuitengewone kunst van buitengewone mensen. Hierbij tracht hetverschillende disciplines met mekaar te laten praten en heeft het deambitie de artistieke katalysator te zijn in de regio Westerlo.

Neem een kijkje op de OXOt website of neem contact op met Joost Willems via tel op 0479/69.46.56 of via mail dutsykwet@hotmail.com

02-05-06

Colloqium Levenslang leren

Van 18 tot 20 mei 2006 organiseren Inclusion Europe en de Nationale Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten (Inclusie Vlaanderen) samen een colloquium in Brussel rond volgend thema: Levenslang leren - Levenslange vorming voor volwassen personen met verstandelijke handicap: een middel tegen discriminatie

Voornaamste thema's:

  • Kwaliteit van permanente vorming

  • Professionele opleiding

  • Voordelen van permanente vorming

  • Partners op vlak van vorming

Meer gedetailleerde en praktische informatie vindt u op de site van Inclusion Europe

16:51 Gepost door Sara | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inclusie |  Facebook |

27-04-06

Vlaamse gebarentaal eindelijk erkend!

Toegegeven, dit bericht heeft niks te maken met m'n thesis maar is wel de moeite om eens te lezen... Bericht overgenomen van Potiticsinfo.net

Helga Stevens (N-VA), Veerle Heeren (CD&V), Dany Vandenbossche (SP.A), Anne Marie Hoebeke (VLD) en Bart Caron (SPIRIT),dienden (gisteren, 26 april) namens de meerderheidsfracties in het Vlaams Parlement, het voorstel van decreet tot erkenning van de Vlaamse Gebarentaal in. (Om het voorstel te lezen, klik hier). Met dit voorstel zet Vlaanderen een belangrijke stap. Door de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal beklemtonen de Vlaamse meerderheidspartijen immers het statuut van de Vlaamse Gebarentaal als een volwaardige taal, evenwaardig aan het Nederlands. Naast die erkenning richt het decreet een adviescommissie op en voorziet het structurele subsidies om de Vlaamse Gebarentaal versneld de positie te geven die ze verdient. Zo blijft het niet bij een symbolische erkenning.

De erkenning en gelijkwaardige behandeling van hun gebarentaal, is voor de gemeenschap van doven en slechthorenden een belangrijke stap en voorwaarde om volwaardig hun plaats in de maatschappij te kunnen opnemen. Voor veel doven is het Nederlands immers slechts hun tweede taal. Hun moedertaal is de Vlaamse Gebarentaal. Het is een eigen taal, gegroeid binnen de dovengemeenschap en heeft een eigen grammatica en woordenschat. De Vlaamse Gebarentaal is dus veel meer dan een vertaalde vorm van het Nederlands!

De erkenning van de Vlaamse Gebarentaal werd reeds gevraagd in de resolutie van het Vlaams Parlement van 1999 betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap. Plannen en goede intenties waren er dus reeds langer, maar het verzoekschrift van Maartje De Meulder, dat door meer dan 70.000 Vlamingen werd ondertekend, zorgde ervoor dat alles in een stroomversnelling kwam. In nauw overleg met de dovengemeenschap werkten de meerderheidspartijen het voorstel van decreet uit.

Het bevat drie grote onderdelen:

  • de culturele erkenning van de Vlaamse Gebarentaal;

  • de oprichting van een adviescommissie, met vertegenwoordiging van alle betrokkenen, die adviezen zal verstrekken aan de Vlaamse overheid over het beleid inzake het gebruik van de Vlaamse Gebarentaal;

  • de structurele subsidiëring van het onderzoek naar en de verdere ontwikkeling van de Vlaamse Gebarentaal.

De erkenning van de Vlaamse Gebarentaal houdt ook minstens een intentieverklaring in dat Vlaanderen bereid is te werken aan heikele punten zoals het beperkt aantal tolkuren, het statuut van de tolken Vlaamse Gebarentaal, etc… De op te richten adviescommissie zal een belangrijk hulpmiddel zijn om deze punten gericht aan te pakken.

Dit voorstel is er mede gekomen dankzij het Doof Actie Front (DAF), neem ook eens een kijkje op hun blog: www.gebarentaal.be

17:13 Gepost door Sara | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inclusie |  Facebook |

Inclusiespiegel Vlaanderen. De deelname van personen met een beperking aan de samenleving

Egwin was zo vriendelijk me te laten weten dat Katrijn Ruts van GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon) dezemorgen op Radio 1 geïnterviewd is in Voor de dag i.v.m. het rapport “InclusiespiegelVlaanderen. De deelname van personen met een beperking aan de samenleving”. Je kan het interview hier beluisteren.

Op de Grip-website lees je het volgende:

Op woensdag 26 april stelt GRIP haar publicatie “Inclusiespiegel Vlaanderen. De deelname van personen met een beperking aan de samenleving” voor. Niet alleen de pers wordt hierop uitgenodigd maar ook leden van de Vlaamse Regering, kabinetsmedewerkers, leden van de Vlaamse administratie, Vlaamse parlementsleden en leden van organisaties van kansengroepen.

Inhoud van de publicatie

GRIP stelt vast dat personen met een beperking leven vandaag nog steeds in een achtergestelde positie leven. Deze schrijnende situatie zichtbaar maken in cijfers is essentieel voor een inclusief beleid. Een periodieke meting van de maatschappelijke deelname van personen met een beperking stelt de overheid in staat om de inclusie van deze kansengroep op te volgen. Voor een kwalitatieve monitoringblijkt er echter nog heel wat werk aan de winkel. Met deze publicatie reiken we de overheid de hand.

In een eenmalige oefening namen we het aanwezige cijfermateriaal over de maatschappelijke deelname van personen met een beperking onder de loep. De systemen van dataverzameling en door de overheid gebruikte indicatoren werden doorgelicht. Vanuit de eigen ervaringsdeskundigheid en met behulp van extern ingewonnen wetenschappelijk advies werd een stand van zaken gemaakt van de inclusie van personen met een beperking.

Niet alleen bestaande, maar ook nieuwe cijfergegevens vormen de basis van een inclusiespiegel. Een inclusiespiegel geeft de staat van inclusie weer op belangrijke domeinen van het leven. We gebruikten hiervoor een set sleutelindicatoren die we samenstelden naar Canadees voorbeeld. Het resultaat werd gevat in een overzichtelijke publicatie: “Inclusiespiegel Vlaanderen. De deelname van personen met een beperking aan de samenleving.”

Naast een stand van zaken van inclusie en een beleidsinstrument verschaft “Inclusiespiegel Vlaanderen” een overzicht van de lacunes in de huidige dataverzameling. Concrete aanbevelingen bieden bovendien pistes voor het wegwerken van deze tekorten.

Om het rapport te lezen, klik hier

11:21 Gepost door Sara | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inclusie, grip, onderzoek |  Facebook |

02-04-06

Inclusie Vlaanderen vraagt uw mening!

Dit is letterlijk overgenomen van de website van InclusieVlaanderen:

“ Op maandag 27 maart 2006 liet Urbanus zich in de tv-kwis 'De tabel van Mendelejev' (op Eén) denigrerend uit over 'mongolen en andere kwasten die vastgebonden in rolstoelen zouden geilen op Ann Christy in een doorkijkbloes' en nog van dat fraais. Hebt u dit gezien? We kregen hier graag uw mening over. Dit kan op mailadres: kat.de.brauwer@inclusievlaanderen.be.Alvast bedankt!”

Het staat iedereen vrij van te reageren of niet, ik zet dit hier gewoon effe neer om aan te geven dat ik denk dat er een verschil is tussen humor en wansmaak....

22:28 Gepost door Sara | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inclusie |  Facebook |

Links: Inclusie

Inclusie Vlaanderen v.z.w. (Be)

Ouders voor Inclusie (Be)

Inclusief onderwijs in Vlaanderen (Be)

Heel Normaal – inclusiecampagne (Eindhoven, Nl)

21:14 Gepost door Sara | Permalink | Commentaren (2) | Tags: inclusie |  Facebook |

29-07-05

Oh ja, er mag gelachen worden!

Misschien hebt u al van de humorcampagne:Haha…handicap gehoord. Indien dat niet het geval is, klik er gerust op los en SMILE J

Lachen doe je dus niet zomaar meer, met deze campagne wou GRIP het gevoel voor humor en zelfrelativering van mensen met een handicap in de verf zetten. Opmerkelijk is hoe mensen met een handicap hun eigen beperkingen of de reacties van de samenleving daarop relativeren en er zelfs om lachen. Humor werkt in deze campagne, maar ook in het leven van alledag, drempelverlagend.

GRIP, wat staat voor Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap, is een burgerrechtenorganisatie voor en door mensen met een handicap. GRIP wil dat mensen met een handicap zelf kunnen beslissen wie ze zijn en wat ze met hun leven willen doen. De organisatie wil mensen ‘grip’ geven op hun eigen leven. Zelfbeschikking, autonomie en een evenwaardige participatie zijn dan ook drie hoofddoelstellingen. Via politiek lobbywerk en sensibilisatie van de ruime samenleving streeft GRIP naar gelijke rechten en kansen voor mensen met een handicap.

Meer lezen? Klik hier.

21:56 Gepost door Sara | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grip, inclusie |  Facebook |

04-03-05

I’m a ‘Brus’, and proud of it!!

Ik ben een ‘Brus’ en ben er fier op! M’n broer Ward is een belangrijk deel van m’n leven en desondanks het feit dat we elkaar niet zo vaak zien was hij wel de inspiratiebron van m’n thesis en een tijdje geleden heb ik ook voor m’n broer Ward een blogje gemaakt… veel staat er (voorlopig) nog niet op maar je krijgt er toch een beetje een kijk op zijn wereld…

Weet jij wat een brus is? Ben je zelf brus?
Het woord brus is een samentrekking van de woorden BRoer  en zUS.
Brussen zijn broers of zussen van personen met een handicap of stoornis.
Heb je ook een broer of zus die anders is dan de anderen? Een broer of een zus met een handicap of een ernstige ziekte? Dan ben jij ook een brus!!

De Brussenwerking is een werking voor broers en zussen (=brussen) van mensen met een handicap of stoornis. De werking vormt een kennis en ondersteuningscentrum voor alle brussen, ouders, professionelen en andere belanghebbenden.
Opgroeien in een gezin met een kind met een handicap is iets unieks. Brussen kunnen in vergelijking met hun leeftijdsgenoten een aantal unieke vragen (bv. schuld, schaamte, jaloezie) en een aantal unieke kansen (bv. verantwoordelijkheidszin, verdraagzaamheid,…) vertonen. Ze zijn vaak een vergeten groep die zo goed als nergens met hun vragen terecht kan.
De Brussenwerking wil de plaats en het belang van de brus in het gezin benadrukken en dit gedachtengoed verspreiden in voorzieningen, scholen, diensten, verenigingen, … We proberen aan professionelen te verduidelijken dat naast ouderbegeleiding, ook brussenondersteuning aangeboden kan worden. Aan ouders proberen we mee te geven dat aandacht voor de brus(sen) in hun gezin belangrijk is.
Het aanbod van de Brussenwerking richt zich tot jonge brussen, twaalfplussers en volwassen brussen. We verzorgen ook voordrachten voor ouders en professionelen.
Wil je meer weten? Ga dan naar http://www.brussen.be/

00:48 Gepost door Sara | Permalink | Commentaren (1) | Tags: inclusie, personen met een beperking |  Facebook |

19-01-05

Omgaan met personen met een handicap in musea

Bij m’n opzoekingen kwam ik op de site van Culturele biografie Vlaanderen.

Zo ontdekte ik dat ze in maart een cursus ‘Omgaan met personen met een handicap in musea’ organiseren. Wie meer wil weten kan hier klikken.

18:23 Gepost door Sara | Permalink | Commentaren (0) | Tags: museum, inclusie |  Facebook |